Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

Byggboom? Ja! Projekteringsfeber? Absolut! Ny färsk rapport från Sverige Bygger visar att det råder projekteringsfeber!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 09:04 CET

Byggboom, Projekteringsfeber, Byggprojekt, Projektmarknaden, Sverige Bygger

Det råder projekteringsfeber i Sverige!

Den korta sammanfattningen av den omfattande rapporten (69 sidor) är att det råder byggboom då det gäller många kategorier byggande och över stora delar av landet. Men framförallt bör vi prata om en projekteringsfeber! Även om det pekar uppåt vad gäller byggstarter så är trenden än starkare om vi tittar på kommande byggnation som projekteringsstartat. I nästan alla varianter av urval för våra index vi tittar på så ökar projekteringsindex mer än byggstartsindex. En projekteringsfeber råder alltså, vilket logiskt borde bädda för en fortsatt byggboom.

I denna marknadsanalys är det extra fokus på projekteringsläget och dessutom bjuder vi på resultatet från en färsk minienkät som över 2000 personer från konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer svarat på i början av 2017. Det intressanta är att statistiken och minienkäten visar på samma sak – det är högtryck, inte minst för konsulterna och majoriteten av de svarande har stora förväntningar på 2017. ”Det går bra nu” och det ser ut att fortsätta så och blir ett bra eller t o m mycket bra 2017.

Att det råder projekteringsfeber framkommer även i minienkäten där segmentet konsulter (arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter, installationskonsulter etc.) är det segment som ser mest positivt på 2017. Hela 51,8% svarar att man tror att det blir bättre än någonsin eller ett mycket bra år. Räknar vi även in de som svarat att man tror att det blir ett bra år så landar vi på 88,8%.

Projekteringsfebern bekräftas även av Sveriges Arkitekters halvårsrapport som visade att arkitekternas omsättning ökad med nästan en miljard på ett år och arbetslösheten ligger på 0,6%. Både antal anställda och omsättningarna bland arkitekterna ökade kraftigt under 2016 och ökningen väntas fortsätta även 2017. Arkitekterna har alltså ett överhettat läge och det råder akut brist på arbetskraft bland arkitekterna. En intressant detalj är att det är de större arkitektföretagen med fler än 50 anställda som haft störst tillväxt.


Färsk marknadsanalys från landets största projektdatabas som löpande uppdateras:

Byggstartsindex visar en fortsatt ökad tillväxt och ligger totalt för allt byggande i hela landet på ca (+21,2%) för de senaste 12-månadernas byggstarter, t o m januari 2017. 

Att bostadsbyggandet är hett (1-500 Mkr) är knappast någon nyhet eller överraskning. Sett över hela landet ligger Byggstartsindex på bostäder på (+21,7%). Motsvarande siffra för nybyggnation av bostäder ligger på (+21,9% hela landet). ROT-byggnationerna på bostäder har också att fart och ökat ganska rejält sedan förra rapporten från oss i höstas, från dåvarande (-0,4%) till nu (+20,4%).

Byggstartsindex för nya flerbostadshus ligger på (+22,4%) för projekt 1-500 Mkr och ökningen bekräftas även av preliminära färska siffror från SCB som visar att det påbörjades ca 50 150 lägenheter i flerbostadshus under 2016 vilket är 38% fler än under 2015.

Även ökningen av påbörjade ombyggnationer av lägenheter i flerbostadshus stämmer överens med preliminära siffror från SCB.

Byggandet av skolor/förskolor står fortsatt för en relativt hög byggvolym i förhållande till allt annat byggande än bostäder och anläggning. Det fortsätter t ex. att byggas skolor/förskolor för mer pengar än kontor om vi tittar på projekt mellan 1-500 Mkr, men kontorsbyggandet ökar kraftigt jämfört med tidigare år. Byggstartsindex för skolor/förskolor i hela landet ligger på (+46,8%) och för kontor ligger det på (+53,5%). Inräknat såväl nybyggnation som ROT även om den största ökningen i byggstartad volym handlar om nybyggnation, till volymökning sett främst såklart i de tre storstadslänen. Då det gäller skolbyggandet så ökar även tillbyggnationerna kraftigt.

Tittar vi på alla offentliga, kommersiella lokaler, även projekt över 500 Mkr så är nu den byggstartade volymen för kontor för första gången på länge nu högre än skolbyggandet.

Byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter och avvikelsen mellan innevarande 12 månaders period mot föregående 12 månaders period. Indextalet kan sen filtreras med urval av geografi, byggkategori samt byggnadsarter. Källa: Sverige Bygger

Projekteringsfeber

Projekteringsindex för projekt mellan 1-500 Mkr ligger på (+62,7%) och räknar vi även in projekt över 500 Mkr så ligger det på (+55%). I de bilagda graferna över trenden så syns tydligt hur index stigit kraftigt under hela 2016. Det syns också tydligt att de stora volymökningarna ligger i de tre storstadslänen och att det främst handlar om en ökning av projektering för nya bostäder.

T ex. är projekteringsindex för nya flerbostadshus hela (+77,8%) om vi tittar på projektmarknaden med projekt mellan 1-500 Mkr.

Bostadsbyggandet motsvarar fortsatt ca 50% av den totala byggvolymen som byggstartats de senaste 12 månaderna i hela landet (låg på samma nivå i förra rapporten hösten 2016). Projekteringsindex för bostadsbyggandet (både flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt både nybyggnation och ROT) i hela landet ligger på (+69,6%) vilket indikerar potential för fortsatt starkt bostadsbyggande framöver. Ser vi till uppskattningen av den kommande totala byggvolym som de senaste 12 månaderna projekteringsstartat så är ca 59% bostadsbyggande.

Totalt sett ligger Projekteringsindex på (+37,7%). Utöver nytt bostadsbyggande är det främst inom anläggning, skola/förskola och kontor som de kommande volymerna finns, även om det även syns ökningar i projektering av affärslokaler, hotell och restauranger samt idrottsbyggnader inomhus också.

Geografiskt sticker de tre storstadslänen ut vad gäller projekteringsstartade volymer, följt av Uppsala län.

För snart ett år sedan såg det mindre bra ut för offentligt och kommersiellt byggande, i mars 2016 låg byggstartsindex på (-9,5%). Då förvarnade vi dock också om att projekteringsindex indikerade en trolig ökning av byggstarterna framåt och i senare rapporterar har det också vänt uppåt. Byggstartsindex är nu (+31%) och det handlar om uppgång på nästan alla underkategorier av byggande, främst inom nybyggnation men även uppåt för ROT. Både sett till volym och ökning så är det byggande av skolor/förskolor och kontor som sticker ut mest, följt av affärslokaler.

Geografisk sett är det storstadslänen som ökar mest i volym men även Örebro, Östergötland, Uppsala och Jönköping sticker ut positivt.

Även på lite längre sikt ser det ljust ut för det offentliga/kommersiella byggandet. Projekteringsindex ligger nu på hela (+48,3%) vilket är en fortsatt positiv trend mot förra rapporten hösten 2016. Räknar vi in även projekt över 500 Mkr är projekteringsindex (+51%)

Geografiskt är det främst Stockholm, Skåne och Västra Götaland som sticker ut med både stor volym och ökning av projekteringsstartade offentliga och kommersiella lokaler. Men det ser ljust ut på många håll i landet även om volymerna inte är lika stora som i storstadslänen, ökningen gäller främst skolor/förskolor, kontor och affärslokaler. Även samfärdsel och idrottsbyggnation ökar mycket. Sjukvård, samlingslokaler och hotell/restauranger ökar dock inte i samma takt som övriga kategorier inom projektering av offentliga, kommersiella byggnader.

Projekteringarna av nya offentliga, kommersiella lokaler ökar mest i volym men en tydlig ökning gäller även projekteringar av både om- och tillbyggnader.

Byggstartsindex för väg & anläggning ligger fortsatt på plus med (+5,8%) om man tittar på projekt 1-500 Mkr. MEN – räknar vi även projekt över 500 Mkr så är byggstartsindex uppåt med hela (+64%). En hel del större projekt inom väg och anläggning drar alltså upp indexet rejält. Det handlar om t ex. Slussen och andra jätteprojekt.

Men oavsett om vi räknar projekt 1-500 Mkr eller även tar med de större projekten så ser det ljusare ut framåt. Projekteringsindex för väg & anläggning fortsätter uppåt sedan förra kommentaren, hela (+72,8 %) nu mot (+48,1 %) i höstas. Räknar vi in även projekt över 500 Mkr ligger index på (+44,4 %). Ökningen av projekteringsvolymer ligger inom både nybyggnation och ombyggnation. Vägar, gator, torg, markanläggning och järnväg står för de högsta byggvolymsökningarna som gått in i projekteringsfas. Men även rörledningar i mark, hamnanläggningar och delvis broar projekteras det för i allt högre utsträckning. Geografiskt sett har det projekteringsstartats störst volymer i Stockholm följt av Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Norrbotten. (projekt 1-500 Mkr).

Inom kategorin industri, verkstad, lager och kraft fortsätter en positiv trend då det gäller byggstartsindex som sammanlagt ligger på (+15,8 %). I tidigare kommentarer har vi tagit upp att vi kanske skulle kunna ana ett fortsatt ökat byggande eftersom projekteringsindex vänt uppåt. Det visar sig alltså nu också i ett högre byggstartsindex. Det är både nybyggnation och ombyggnationer som dragit upp index. Volymmässigt är det Västra Götaland i topp följt av Gävleborgs län som ligger före både Skåne och Stockholm inom projektvolymen 1-500 Mkr. Räknar vi in även projekt över 500 Mkr så sticker dock både Stockholm, Norrbotten, Västernorrland och Västmanland iväg rejält.

I höstens rapport låg projekteringsindex inom denna kategori byggande (industri, verkstad, lager och kraft) på (+1,7%). Sett utifrån det har byggstarterna ökat överraskande mycket. Och ökningen ser ut att fortsätta nu eftersom det färska projekteringsindexet nu är upp i hela (+53,7%). Räknar vi in projekt även över 500 Mkr så ligger det på (+60%). Vi borde alltså räkna med ett ökat faktiskt byggstartande inom kategorin framåt.

Störst kommande byggstartsvolymer (inom industri, verkstad, lager och kraft) som projekteringsstartat senaste tolv månaderna finns i Västra Götaland, Skåne och Jönköping (som sticker iväg rejält). Därefter Stockholm och Örebro. Allt räknat projekt 1-500 Mkr. Räknar vi in även jätteprojekten går Norrbotten upp i topp. Det är nybyggnation inom industri, verkstad, lager och kraft som det projekteras för.

Tar vi bort kraftbyggnation och tittar närmare på ”bara” industri, verkstad och lager så är byggstartsindex för projekt 1-500 Mkr (+4,8%). Övrig industri och Västra Götaland drar upp mest. Räknar vi in alla projektstorlekar, även projekt över 500 Mkr ligger byggstartsindex på (+33,5%) och förutom övrig industri är det då avfallsbyggnader och papper, massaindustri som ökar. Geografiskt sticker Stockholm, Västra Götaland, Västernorrland och Västmanland iväg. Trögare har det varit med byggstarter av lagerbyggnader.

Men just lagerbyggnader projekteras det för framåt. Projekteringsindex för industri, verkstad och lager ligger på (+44,3%) för projekt 1-500 Mkr och i både volym och procent är det främst just lagerbyggnation som ökar. Vi borde alltså se en ökning av byggstartade lagerbyggnader i kommande rapporter. Totalt sett inom industri, verkstad och lager så projekteras för en kommande ökning främst i Västra Götaland.

Regionalt kortsiktigt ökar västra och södra regionerna mest vad gäller byggstartad volym senaste 12 månaderna. Samtliga regioner har mycket positivt projekteringsindex även om väst och norr sticker ut mest där. Det råder definitivt projekteringsfeber i hela landet men allra störst ökning i väst.

Kom ihåg att addera byggtid till vår statistik, beroende på var ditt företag befinner sig i byggprocessen får ni bedöma marknadsläget just för er. Det kan vara stora skillnader mellan konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer utifrån vad som byggstartat eller projekteringsstartat.


Minienkät med över 2 000 svarande

”Hur tror du att det kommer att gå för ditt företag under 2017?”

Undersökningen genomfördes mellan 12 januari och 10 februari 2017. Totalt svarade drygt 2 000 personer. Vi har undantagit de största entreprenörerna i undersökningen och fokuserat mest på små och mellanstora företag. Majoriteten av de svarande är därför från just små eller mellanstora företag (ca 50% mindre än 10 anställda och drygt 80% har under 50 anställda) och upp mot 90 % av de svarande personerna är ägare, VD eller högre chef, t ex. försäljningschef, marknadschef. Så minienkäten indikerar mest de små och mellanstora företagens syn på 2017. Svaren kommer från hela landet, 19% har en rikstäckande verksamhet, 26% av de svarande kommer från Stockholms län, 19% från Västra Götaland och 13% från Skåne.

Syftet med undersökningen handlade om att komplettera den egna byggstatistik vi har från branschens största projektdatabas med många svar från olika typer av företag och beslutsfattare för att verkligen få en bred bild som ger svar på:

- Hur bra tror de olika aktörerna att det går 2017? Vad tror de så här i början av året om helåret 2017? Vi bryter ner resultatet på olika företagssegment och geografiska områden för att se om det finns några skillnader etc.

- Vilka utmaningar är störst för de olika aktörerna, segmenten inom byggsektorn?

Som Byggsveriges informations- och affärskälla ville vi ge en bred bild över marknadsläget och utmaningarna för olika typer av företag, både för vår egen del och för våra kunder och branschen i stort.

Att det råder projekteringsfeber framkommer även i minienkäten där segmentet konsulter (arkitekter, konstruktörer, byggkonsulter, installationskonsulter etc.) är det segment som ser mest positivt på 2017. Hela 51,8% svarar att man tror att det blir bättre än någonsin eller ett mycket bra år. Räknar vi även in de som svarat att man tror att det blir ett bra år så landar vi på 88,8%.


Utmaningar

De vanligaste utmaningarna man angivit handlar om att öka lönsamheten, att hinna ha koll på den heta marknaden och där hitta fler/nya kunder, och självklart handlar det om att rekrytera personal. Det är en stor och aktuell utmaning främst bland konsulter och entreprenörer.

Även om det är en högre andel av de större företagen som tar upp rekrytering som en extra viktig utmaning så är det också en aktuell utmaning bland mindre och mellanstora företag. 48% bland företagen under 10 anställda tar upp rekrytering som en extra viktig utmaning, bland företag 11-50 anställda är det 59% och bland företag med över 50 anställda är det 63%.

Mitt i denna projekteringsfeber och byggboom är det intressant att se att företagen också lyfter fram att marknadsföra sig och stärka varumärket som en extra viktig utmaning. Främst är det här leverantörerna som lyfter fram detta men noterbart är även att just konsulterna och underentreprenörerna i hög grad lyfter fram detta som en extra viktig utmaning.

Företagen verkar inse att det gäller att positionera sig och synas i en tid då många projekt ska projekteras och upphandlas. Många beslutsfattare på aktuella, planerade och kommande byggprojekt ska påverkas. Inte minst också i en tid då ”Employer Branding” verkligen blivit ett begrepp för att behålla och attrahera, locka ny arbetskraft. Låt oss hoppas att de kommer ihåg att det lönar sig att bibehålla marknadsinsatserna för att ta marknadsandelar då väl projekteringsfebern och byggboomen lagt sig. Då gäller det att positionera sig inför nästa våg av projekteringsfeber och byggboom. Det är troligen bland de som stärkt sin position inför den nu rådande projekteringsfebern och byggboomen som vi hittar vinnarna 2017.

I rapporten på 69 sidor finns även diagram och grafer från minienkät bifogade.

Ta hjälp av oss

Glöm inte att vi kan hjälpa företag och beslutsfattare i alla segment med de utmaningar som framkommer i enkäten. Oavsett om det gäller att ha bättre koll på marknaden, välja ut rätt projekt att lämna anbud på, hitta nya kunder, öka lönsamheten, stärka varumärket eller marknadsföra sig och så vidare är vi en affärskälla och affärspartner som kan skräddarsy lösningar som passar.

Kontakta oss om du vill veta mer om undersökningen eller om du känner igen utmaningarna och vill ha hjälp att klara av dem bättre.

Vill du beställa hela rapporten "Byggboom? Ja! Projekteringsfeber? Absolut!" på 69 sidor med grafer och index fördelat på olika kategorier av byggande och geografiskt nedbrutet samt med resultatet från minienkäten med över 2000 svarande i början av 2017 hör du av dig till rapportförfattaren Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger. Ring 0650-40 28 00 eller skicka ett mail till peter.ahs@sverigebygger.se


Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.