Till sverigebygger.se
Saknar du inloggning?
Följ Sverige Bygger AB

Jämförelseanalys inom hållbart, miljöcertifierat byggande på projektmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2017 11:38 CET

Jämförelseanalys av hållbart, miljöcertifierat byggande på projektmarknaden (delrapport 1 av 2)

Kort sammanfattning

55,8 % av de byggherrar/fastighetsägare som svarat på undersökningen arbetar med något miljöcertifieringssystem idag. De privata ligger lite före de offentliga men intresset är stort hos de offentliga och en större andel av dem planerar att börja använda ett miljöcertifieringssystem inom kort.

De vanligaste miljöcertifieringssystemen som används bland de svarande är: 1) Miljöbyggnad (71,3 %), 2) Green Building (18,3 %), 3) Svanen (17,5 %), 4) BREEM (11,2 %).

Nästan 50 % av de svarande byggherrarna/fastighetsägarna har redan en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande och har redan ökat detta de senaste åren. 36,3 % av dem håller på att utveckla nya strategier och mål för att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande de kommande åren. 14,2 % har ingen planerad målsättning att öka sitt hållbara byggande än.

Det segment som sammantaget kan svara upp mot byggherrarnas stora intresse för hållbart/miljömärkt byggande är i första hand leverantörerna. Men, skillnaderna mellan segmenten konsulter, entreprenörer, underentreprenörer visar sig vid en djupare analys vara mindre än skillnaderna mellan små och stora bolag. Större företag (över ca 100 anställda) bland alla segment kan bäst matcha byggherrarnas uttalade strategier och mål för ett mer hållbart, miljöcertifierat byggande.

"Mindre företag i alla segment ligger efter och borde logiskt därför få det svårare att sälja sina tjänster och produkter till projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade. De större företagen har resurserna att utveckla och utbilda men ser säkert också stora möjligheter att ta större marknadsandelar på den kommande marknaden av mer hållbara, miljöcertifierade projekt", säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Peter fortsätter, "detta är delrapport 1 av 2 från vår undersökning och den andra rapporten kommer bland annat att handla om hur viktigt de olika segmenten tycker det är att rikta sälj- och marknadsinsatser för att vinna upphandlingar på projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade. Vi presenterar då även vilken bärande konstruktion de svarande personerna förordar utifrån deras personliga definition av hållbart byggande. Det kommer säkert att ge fortsatt liv i den pågående debatten mellan betong, stål och trä som bästa hållbara material."

Se till att följa oss för att få delrapport 2 om hållbart byggande, det gör du enkelt här.


Bakgrund

Undersökningen genomfördes under augusti och september 2017 och totalt svarade ca 3 700 personer. Syftet med undersökningen handlade om att få en aktuell bild hur olika aktörer inom projektmarknaden ser på hållbart byggande utifrån ett antal frågeställningar. Detta mot bakgrund att vi själva bedriver en ständigt pågående marknadsundersökning av hela projektmarknaden (b2b) och har sett ett ökat intresse gällande hållbara, miljöcertifierade projekt.

Minst 27,5 miljarder i planerade miljöcertifierade projekt

I skrivande stund finns t ex. byggstartsplaner, de närmaste 24 månaderna, för ca 140 projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade enligt de uppgifter vi fått av byggherrarna och byggföretagen. Den sammanlagda uppskattade byggkostnadsvolymen för dessa projekt är 27,5 miljarder. Knappt 130 av dem handlar om planerad nybyggnation och de uppskattas få en kommande byggkostnadsvolym på 24 miljarder. Av dessa totalt ca 140 projekt planeras 63 st. (15 miljarder) i Stockholms län, 23 st. (3 miljarder) i Uppsala län, 12 st. (2 miljarder) i Skåne, 12 st. (1,2 miljarder) i Västra Götaland, 9 st. i (3 miljarder) i Norrland och resterande spridda i övriga landet.

Stockholm/Uppsala bygger och planerar mest miljöcertifierat

Stockholm/Uppsala ser alltså ut att stå för majoriteten av det kommande miljöcertifierade byggandet. Vi har ännu ingen 100 % heltäckande bild vad gäller vilka projekt som planeras bli miljöcertifierade men indikationen är alltså att Stockholm/Uppsala ligger före övriga landet vad gäller planerat miljöcertifierat byggande. Vi får ungefär samma bild om vi tittar på redan byggstartade nya projekt 2016–2017, som är tänkta att miljöcertifieras. Även där står Stockholm/Uppsala för en stor andel, ca 40 %, oavsett om vi räknar antal projekt eller byggkostnadsvolym. Skåne och Västra Götaland har den perioden haft en något större del jämfört med deras andel i de framtida planerna.

Exempel på frågor inom hållbart byggande

De frågor vi tagit upp handlar t ex. om hur stor andel av byggherrarna som redan har uttalade strategier och mål för att öka sitt hållbara, miljöcertifierade byggande? Hur stor andel av byggherrarna som håller på att utveckla nya strategier och långsiktiga mål för att öka sitt hållbara, miljöcertifierade byggande kommande år? Hur stor andel av byggherrarna som använder miljöcertifieringssystem idag och vilka som då är vanligast? Hur stor andel av byggherrarna som planerar att börja använda miljöcertifieringssystem och vilka? Hur långt har konsulter, entreprenörer, leverantörer kommit i utvecklingen av nya tjänster, lösningar, koncept, produkter som bidrar till ett mer hållbart byggande?

Vi vill bidra till en mer transparent och effektiv byggsektor och projektmarknad, där en så stor andel av projekten också är så hållbara som möjligt. Därför ger vi bort denna första delrapport av undersökningen utan kostnad till dem som vill ha den. I denna delrapport tittar vi närmare på de svarande i segmenten byggherrar (18,4 % av de svarande), konsulter (15,7 % av de svarande), byggentreprenörer (17 % av de svarande), underentreprenörer (14,7 % av de svarande) och leverantörer (18,3 % av de svarande). I samtliga segment finns mellan 450–600 svar. De personer som svarat representerar olika stora företag bland dessa segment. Ca 31 % av alla svar kommer från företag med upp till 10 anställda. 35 % av svaren kommer från mellanstora företag med mellan 11–100 anställda och 34 % från företag med fler än 100 anställda. Ser vi till den geografiska spridningen för de huvudsakliga verksamhetsområden de svarandes företag verkar inom så ser det totalt sett ut så här: 42 % jobbar rikstäckande, 15 % i Stockholms län, 11 % i Västra Götalands län, 8 % i Skåne och sedan ligger övriga län mellan 1–2 %.


Byggherrar och fastighetsägare, både privata och offentliga, svarade på frågor om miljöcertifieringssystem.Kommentar: De privata byggherrarna/fastighetsägarna ligger lite före de offentliga men intresset är stort hos de offentliga och en större andel av dem planerar att göra det inom kort.

Ser vi till storleken på företag så finns det även i denna fråga skillnader. De med upp till 10 anställda utmärker sig genom att endast 20–25 % arbetar med något miljöcertifieringssystem för byggnader idag och upp mot 50 % svarar att de inte gör det och inte heller har några planer att börja göra det. De större företagen med över 100 anställda utmärker sig på så sätt att en större andel, över 60 %, arbetar med något miljöcertifierings–system för byggnader.

Kommentar: Bland de som svarat ”Annan" så utmärker sig Sunda Hus med 6 svar.

Kommentar: Miljöbyggnad klart vanligaste miljöcertifieringssystemet både hos privata och offentliga byggherrar/fastighetsägare. Green Building, Svanen och BREEM också vanligare bland de privata än offentliga byggherrarna/fastighetsägarna som svarat.

Frågor och svar gällande de olika segmentens utveckling mot ett mer hållbart byggande.

Byggherrar och fastighetsägares svar gällande deras utveckling inom hållbart byggande:

Kommentar: 36 % av de svarande är privata byggherrar/fastighetsägare, 54 % offentliga men i ovan fråga märks ingen tydlig skillnad mellan de privata och offentliga. Däremot finns en skillnad utifrån storlek på företagen sett till antal anställda. De med upp till 10 anställda utmärker sig då en större andel, 25–30 %, svarat att de inte har någon planerad strategi eller målsättning att öka sitt hållbara byggande än.

De med 11–100 anställda utmärker sig lite genom att en något större andel, över 40 %, håller på att utveckla nya strategier och långsiktiga mål för att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande de kommande åren. Företag med fler än 100 anställda utmärker sig genom att en större andel, över 60 %, redan har en uttalad strategi och målsättning att öka sitt hållbara/miljömärkta byggande och har redan ökat detta de senaste åren.

De personer som svarat från byggherrarnas/fastighetsägarnas sida har olika roller men den vanligaste titeln/rollen är projektledare eller projektchef, nästan 50 % av de svarande har den rollen. Andra vanliga roller är VD, 9 %, ägare, 7 % och resterande är t ex. upphandlare, avdelningschefer, fastighetschefer, hållbarhetschefer, förvaltare, miljöchefer med flera. 78 % är män och 22 % kvinnor. De större företagen är något överrepresenterade i detta segment, ca 47 % av de som svarat har fler än 100 anställda, 11–100 anställda 36 % och upp till 10 anställda 17 %. Ser vi till geografisk spridning för deras huvudsakliga verksamhet så har 19 % rikstäckande verksamhet, 17,5 % håller till i Stockholms län, 16 % i Västra Götaland och 10 % i Skåne och sedan varierar det mellan 1–3 % per län.

Kan konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer då svara upp mot byggherrarnas ökade efterfrågan vad gäller hållbart, miljöcertifierat byggande?

Frågeställningen till dessa segment handlar om tjänster och kompetenser för tjänsteföretagen och om produkter, koncept, lösningar då vi frågat leverantörerna. Notera också att det sammanlagt kan bli över 100 % eftersom det varit en flervalsfråga. Man kan både ha utvecklat nyheter redan, snart lansera (fler) nyheter, eller att man håller på att utveckla (fler) nyheter. Extra viktigt att titta på andelen som inte har någon planerad utveckling av nyheter därför.


Konsulternas samlade svar gällande utveckling av nya tjänster, erbjudande, kompetenser inom hållbart byggande.


De målgrupper som ingår i segmentet konsulter är arkitekter, konstruktörer, general- eller totalkonsulter, installationskonsulter m fl. Svaren från konsulterna kommer till 47 % från företag med 0–10 anställda, 24 % från företag med mellan 11–100 anställda och 29 % från företag med fler än 100 anställda. 40 % av de svarande säger att de huvudsakligen har en rikstäckande verksamhet, 22 % håller huvudsakligen till i Stockholms län, 10 % i Västra Götaland, 7 % i Skåne och övriga län ligger mellan 1–3 %. 17 % av de svarande är kvinnor, 83 % män. 27 % är ägare, 23 % projektledare eller projektchefer, 15 % affärsområdes- eller avdelningschef. 12 % VD etc.


Byggentreprenörernas svar vad gäller utveckling av nya tjänster, erbjudanden, kompetenser inom hållbart byggande.


Kommentar: Inga stora skillnader jämfört med konsulterna totalt sett, en något mindre andel som redan säger sig utvecklat nya tjänster, erbjudanden, kompetenser med inriktning på ett mer hållbart byggande. Men en större andel som säger sig snart ska lansera nyheter och som har planer på att utveckla nya tjänster.

Svaren från byggentreprenörerna kommer till 35 % från företag med 0–10 anställda, 34 % från företag med mellan 11–100 anställda och 31 % från företag med fler än 100 anställda. 28 % av de svarande säger att de huvudsakligen har en rikstäckande verksamhet, 19 % håller huvudsakligen till i Stockholms län, 13 % i Västra Götaland, 12 % i Skåne och övriga län ligger mellan 1–3 %. 11 % av de svarande är kvinnor, 89 % män. 27 % är ägare, 17 % VD, 9 % region-, distrikts- eller avdelningschef, 8 % projektchef, 6 % projektledare, 6 % platschefer etc.

Underentreprenörernas svar gällande utveckling av nya tjänster, erbjudanden, kompetenser inom hållbart byggande:Kommentar: Jämfört med både konsulterna och byggentreprenörerna ligger underentreprenörerna som helhet efter då det gäller utveckling av nya tjänster, erbjudanden, kompetenser med inriktning på ett mer hållbart byggande. Andelen som redan utvecklat nya tjänster etc. med inriktning på mer hållbart byggande de senaste åren är minst 10 % lägre jämfört med byggentreprenörer eller konsulter. Det är även skillnad då det gäller andelen som svarat att de inte har någon planerad utveckling av nya tjänster etc. inom hållbart byggande, bland underentreprenörerna är det 44,9 % jämfört med både byggföretag och konsulter där andelen är motsvarande dryga 30 %.

Här är det viktigt att lyfta fram att en delförklaring till ovan skillnader är att det är en större andel svar från mindre företag i segmentet underentreprenörer än det är bland byggentreprenörer. Däremot är andelen mindre företag något mindre än bland konsulterna, men andelen större företag, över 100 anställda är mindre bland underentreprenörerna än den är både bland konsulterna och byggentreprenörerna.

Underentreprenörerna består av svar från många olika verksamheter, t ex. elinstallation, rörinstallation, ventilation, golvläggning, måleri etc. 27 % av de svarande underentreprenörerna har en rikstäckande verksamhet, 19 % är huvudsakligen verksamma i Stockholms län, 15 % i Västra Götaland, 10 % i Skåne och övriga län är representerade med mellan 1–2 % av svaren. 7 % av de svarande är kvinnor, 93 % män. Viktigt att notera är, som tidigare nämnts, också att de svarande till större andel kommer från mindre och mellanstora företag. Fördelningen av de svarande ser ut så här: 43 % jobbar på företag med 0–10 anställda, 40 % på företag med 11–100 anställda och 17 % på företag med fler än 100 anställda. Även om branschen av underentreprenörer också består av väldigt många mindre och mellanstora företag är det viktigt att notera detta då man analyserar och jämför detta segment mot övriga. De större underentreprenörerna kan matcha övriga segment men de många små och mellanstora ligger efter.

Leverantörernas utveckling av nya produkter, koncept, lösningar inom hållbart byggande?

Kommentar: Leverantörerna är, jämfört med konsulter, entreprenörer, underentreprenörer, det segment som ligger längst fram då det gäller utveckling mot ett mer hållbart byggande. Både vad gäller andelen som redan utvecklat nyheter de senaste åren och då det kommer till lansering av nyheter i närtid (2017–2018) – och då det gäller pågående utveckling för lansering de kommande åren. Det är därför även logiskt att en betydligt mindre andel av leverantörerna saknar planer för utveckling av nya produkter om vi jämfört med konsulternas och entreprenörernas planer för utveckling av nya tjänster och kompetenser. (Notera åter att det är möjligt att lämna flera svarsalternativ så att det totalt blir mer än 100 %).

80 % av leverantörerna har en rikstäckande verksamhet, 4 % är huvudsakligen verksamma i Stockholms län,

3 % i Västra Götaland, 3 % i Skåne och övriga län är representerade med ca 1 % var. 13 % av de svarande är kvinnor, 87 % män. Fördelningen av de svarande ser ut så här då det gäller storlek: 21 % jobbar på företag med 0–10 anställda, 42 % på företag med 11–100 anställda och 37 % på företag med fler än 100 anställda.

Jämfört med segmenten konsulter och entreprenörer är det en större andel större företag som svarat bland leverantörerna, men det är även logiskt mot bakgrund hur branschen ser ut. Det finns helt enkelt många fler mindre företag inom konsult- och entreprenadsegmenten. Även inom detta segment finns också vissa skillnader mellan mindre, mellanstora och större företag – dock inte lika tydliga som inom övriga segment. I sammanställningen har vi därför valt att presentera svaren från alla leverantörer, oavsett storlek. De mindre skillnader som ändå finns visar att mindre leverantörer med upp till 10 anställda i en högre utsträckning, ca 28 %, saknar planerad produkt–utveckling inom hållbart byggande. Det är även en mindre andel av dessa som redan har utvecklat nya produkter, men andelen är ändå över 50 %. De större leverantörerna med över 100 anställda utmärker sig genom att mindre än 10 % svarat att de saknar planer på produktutveckling inom hållbart byggande. Det är även en större andel,

35–40 %, av de större leverantörerna som håller på att utveckla nya produkter och som snart planerar att lansera nyheter som matchar ett mer hållbart byggande. Sammantaget indikerar undersökningen att leverantörerna är det segment som ligger före i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande, både vad gäller det man redan gjort och det som planeras inför 2018 och kommande år. Det är sammantaget tydligt det segment där minst andel saknar plan för utveckling av nyheter för ett mer hållbart byggande.

Ovan är en sammanställning och jämförelse mellan de olika, men ändå liknande frågeställningarna, de olika segmenten fått. Observera att frågeställningarna är förkortade i diagrammet.

Eftersom skillnaderna mellan segmenten konsulter, entreprenörer och underentreprenörer vid en djupare analys verkar vara mindre än skillnaderna utifrån antal anställda är det relevant att titta på en jämförelse som bygger på antal anställda i dessa segment sammanräknat. Se nedan diagram.

Om vi väger in alla storlekar på företag är segmentet som kan matcha byggherrarnas uttalade strategier och mål för ett mer hållbart byggande bäst leverantörerna. Men som tydligt syns i rapportens diagram kan även större företag bland konsulter, entreprenörer och underentreprenör matcha leverantörerna och svara upp mot byggherrarnas uttalade strategier och mål för ett mer hållbart byggande.

"Mindre företag i alla segment ligger efter och borde logiskt därför få det svårare att sälja sina tjänster och produkter till projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade. De större företagen har resurserna att utveckla och utbilda men ser säkert också stora möjligheter att ta större marknadsandelar på den kommande marknaden av mer hållbara, miljöcertifierade projekt", säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Peter fortsätter, "detta är delrapport 1 av 2 från vår undersökning och den andra rapporten kommer bland annat att handla om hur viktigt de olika segmenten tycker det är att rikta sälj- och marknadsinsatser för att vinna upphandlingar på projekt som är tänkta att bli miljöcertifierade. Vi presenterar då även vilken bärande konstruktion de svarande personerna förordar utifrån deras personliga definition av hållbart byggande. Det kommer säkert att ge fortsatt liv i den pågående debatten mellan betong, stål och trä som bästa hållbara material."

Se till att följa oss för att få delrapport 2 om hållbart byggande, det gör du enkelt här.

Vill du säkerställa att du också har koll på den planerade projektmarknaden får du testa oss gratis eller be om ett smakprov i form av en gratis lista med planerade byggprojekt på vår hemsida där du också kan läsa mer om oss.

Prova gratis här

Beställ en gratis lista med kommande byggprojekt här

Läs mer om oss här

Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.